Konkurs

III PAŁACOWE SPOTKANIA MŁODYCH DĘCIAKÓW - 11 GRUDNIA 2021 r. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili się do udziału w konkursie, w sumie weźmie w nim udział blisko 50 uczestników.

Ze względu na ogromną liczbę osób obejmowanych każdego dnia kwarantanną, która dotyczy w głównej mierze dzieci, a także tego, że do grudnia sytuacja covidowa według wszelkich prognoz nie będzie się poprawiać, informujemy, że tegoroczna edycja Pałacowych Spotkań Młodych Dęciaków odbędzie się w formie zdalnej, aby wszyscy zgłoszeni uczestnicy mieli równe szanse udziału w wydarzeniu.

Młodzi wykonawcy oceniani będą przez jury w składzie:

prof. dr hab. Ewa Murawska (AM Poznań) – przewodnicząca jury

dr hab. Robert Stefański (AM Łódź)

dr hab. Maciej Łakomy (AM Poznań)

mgr Kristian Ome Ronnes (AM Poznań)

Dyplomy uczestnictwa, dyplomy laureatów oraz upominki i nagrody zostaną przez nas dostarczone bezpośrednio do szkół. O dokładnym terminie i formie ogłoszenia wyników poinformujemy Państwa po zakończeniu obrad jury. Zgodnie z regulaminem będzie to nie później niż 22 grudnia.

Przypominamy, że szczegóły dotyczące wykonania nagrań znajdują się w §7 Regulaminu zamieszczonego poniżej.

W związku z tym, że na ten moment szkoły nie są zamknięte i na co dzień próbujemy pracować normalnie zwracamy się z prośbą, aby nagrania zostały wykonane w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do koncertowych.


Poniżej zamieszczamy szczegółowy regulamin zawierający wszystkie informacje.

III Pałacowe Spotkania Młodych Dęciaków -  Regulamin (do pobrania w wersji pdf)

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) III Pałacowe Spotkania Młodych Dęciaków odbędą się w sobotę 11 grudnia 2021 r.

w sali koncertowej Pałacu w Jankowicach, ul. Ogrodowa 2, 62-080 Jankowice.

2) III Pałacowe Spotkania Młodych Dęciaków będą miały formułę konkursu.

3) III Pałacowe Spotkania Młodych Dęciaków przeznaczone są dla dzieci ze szkół muzycznych I st. z terenu miasta Poznania i powiatu poznańskiego, grających na instrumentach dętych z wyłączeniem uczniów klas VII i VIII szkół typu OSM I st.

§2

ORGANIZATOR KONKURSU

1) Organizatorem jest Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym,

współorganizatorami są Pałac Jankowice oraz Rada Rodziców przy Samorządowej Szkole Muzycznej I st. w Tarnowie Podgórnym.

§3

CELE KONKURSU

1) Celem Pałacowych Spotkań Młodych Dęciaków jest:

a) integracja środowiska poznańskich pedagogów uczących gry na instrumentach dętych, wymiana doświadczeń,

b) prezentacja umiejętności dzieci w zakresie gry na instrumentach dętych,

c) upowszechnienie wartościowych pozycji repertuarowych.

§4

GRUPY KONKURSOWE

1) Przesłuchania konkursowe odbędą się w następujących grupach:

a) grupa 1 – klasy I i II cyklu sześcioletniego oraz I cyklu czteroletniego,

b) grupa 2 – klasy III cyklu sześcioletniego oraz II cyklu czteroletniego,

c) grupa 3 – klasy IV cyklu sześcioletniego oraz III cyklu czteroletniego,

d) grupa 4 – klasa V cyklu sześcioletniego,

e) grupa 5 – klasy VI cyklu sześcioletniego i IV cyklu czteroletniego.

§5

PROGRAM

1) Każdy uczestnik III Pałacowych Spotkań Młodych Dęciaków powinien wykonać z pamięci dowolny program z akompaniamentem. Czas trwania programu nie może przekroczyć:

a) dla grup 1, 2, 3 – 5 minut,

b) dla grup 4, 5 – 7 minut.

§6

WARUNKI UCZESTNICTWA

1) Warunkiem zakwalifikowania uczestnika do konkursu jest:

a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie szkoły ssm-tp.pl/konkurs, który będzie dostępny od dnia 25 października do dnia 10 listopada 2021 r.,

b) dokonanie opłaty wpisowej w wysokości 80 zł do dnia 10 listopada 2021 r. na konto: Rada Rodziców przy Samorządowej Szkole Muzycznej I st. w Tarnowie Podgórnym, Santander

Consumer Bank 31 1090 1362 0000 0001 3342 5840 z dopiskiem SPOTKANIA – DĘTE

oraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika,

c) kopię dowodu wpłaty (w formacie JPG lub PDF) należy wysłać drogą mailową na adres: zgloszenia@ssm-tp.pl.

2) Wpisowe nie podlega zwrotowi, przeznaczone będzie na wydatki organizacyjne.

3) Potwierdzenie zgłoszenia nastąpi drogą mailową do dnia 16 listopada 2021 r.

4) Harmonogram III Pałacowych Spotkań Młodych Dęciaków zostanie podany do wiadomości do dnia 3 grudnia 2021 r.

§7

ZMIANA FORMUŁY KONKURSU

1) Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia konkursu w formule on-line.

2) Decyzję o ewentualnej zmianie formuły konkursu na on-line organizator zobowiązuje się przekazać zakwalifikowanym uczestnikom najpóźniej do 19 listopada drogą mailową.

3) W przypadku przeprowadzenia konkursu w formule on-line zakwalifikowani uczestnicy są zobowiązani do dokonania nagrania programu konkursowego oraz udostępnienia go w serwisie YouTube do dnia 10 grudnia 2021 według następujących zasad:

a) nagrania wszystkich prezentowanych utworów należy dokonać w całości w jednym, nieruchomym ujęciu bez cięć i montażu;

b) na nagraniu musi być zawarta cała sylwetka grającego tak, aby widoczna była praca rąk;

c) nagranie nie może być poddane jakiejkolwiek obróbce audio-video;

d) nagranie powinno być dokonane w dobrej jakości (preferowana jakość 1080p lub lepsza);

e) dopuszcza się możliwość korzystania z zewnętrznych mikrofonów podłączonych bezpośrednio do urządzenia rejestrującego video;

f) na początku nagrania uczestnik przedstawia się w następujący sposób:

„III Pałacowe Spotkania Młodych Dęciaków” a następnie podaje imię i nazwisko;

g) nagranie musi być umieszczone w serwisie YouTube w trybie niepublicznym bez możliwości komentowania;

h) w tytule nagrania należy wpisać: „III Pałacowe Spotkania Młodych Dęciaków” imię i nazwisko wykonawcy, grupę, klasę;

i) w opisie nagrania należy wpisać:

 imię i nazwisko wykonawcy,

 grupę oraz klasę,

 program w kolejności wykonywania;

j) link do nagrania uczestnik przesyła drogą mailową do dnia 10 grudnia 2021 na adres: zgloszenia@ssm-tp.pl.

§8

JURY ORAZ OCENIANIE

1) Wykonanie utworów oceniać będzie Jury powołane przez organizatora.

2) Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

3) Kryteria ocen:

a) prawidłowy warsztat (postawa, jakość dźwięku, prawidłowość oddechu, intonacja),

b) interpretacja utworu (frazowanie, dynamika),

c) autoprezentacja na estradzie.

4) Prowadzona będzie punktacja indywidualna.

§9

NAGRODY

1) W każdej grupie przyznane zostaną symboliczne nagrody według uznania Jury.

§10

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1) Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu po zakończeniu przesłuchań. Ze względu na sytuację epidemiczną nie przewiduje się uroczystości wręczenia nagród i dyplomów.

2) W przypadku realizacji konkursu w formule online ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 22 grudnia 2021 r.

§11

DANE OSOBOWE

1) Wszelkie przekazane w zgłoszeniu dane osobowe wykonawców, opiekunów prawnych wykonawców, nauczycieli przetwarzane są przez organizatora Samorządową Szkołę Muzyczną I stopnia w Tarnowie Podgórnym na podstawie rozporządzenia UE 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.).

2) Administratorem powyższych danych osobowych jest Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnowie Podgórnym. Zakres danych obejmuje: imię i nazwisko, wiek uczestnika, imię i nazwisko nauczyciela, imię i nazwisko akompaniatora, imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, i adres e-mailowy opiekuna prawnego uczestnika, a w przypadku laureatów również adres do wysyłki nagrody.

3) Przekazanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w III Pałacowych Spotkaniach Młodych Dęciaków. Dane te będą przetwarzane przez organizatora - Samorządową Szkołę Muzyczną I stopnia w Tarnowie Podgórnym wyłącznie dla celów konkursui zostaną usunięte 14 dni po ogłoszeniu jego wyników z wyłączeniem imion i nazwisk laureatów i wykonawców wyróżnionych. Dane osobowe laureatów i wykonawców wyróżnionych będą przetwarzane przez organizatora Samorządową Szkołę Muzyczną I stopnia w Tarnowie Podgórnym po zakończeniu festiwalu w celu zamieszczenia informacji o laureatach na stronie internetowej szkoły oraz w mediach społecznościowych szkoły.

4) Uczestnik konkursu, opiekun prawny uczestnika lub nauczyciel wymieniony w zgłoszeniu mają prawo w każdym czasie do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz ich skasowania.

Ewentualne pytania proszę kierować do p. Macieja Piotrowskiego tel.: 502 822 034


pdf_iconPobierz Regulamin w wersji PDF 

pdf_iconPobierz Protokół Jury w wersji PDF 

Archiwum Konkursów


pdf_iconPobierz Regulamin w wersji PDF 

pdf_iconPobierz Kartę Zgłoszenia w wersji PDF 

pdf_iconPobierz Protokół Jury w wersji PDF 

komunikaty

Zdjęcia z Koncertu Muzyki Polskiej znajdują się już w kronice szkolnej

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi albumami zdjęć z koncertów i wydarzeń w kronice szkolnej 

Gratulujemy sukcesów konkursowych oraz udziału w muzycznych wydarzeniach. Zachęcamy do zapoznania się z kroniką szkolną aby poznać szczegóły

Informujemy, że wszystkie dokumenty i informacje organizacyjne dotyczące roku szkolnego 2021/2022 są umieszczone na stronie internetowej szkoły.

BIBLIOTEKA CZYNNA:

poniedziałek: 15.30 - 18.30

wtorek: 15.30 - 18.45

czwartek 15.30 - 18.45